Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Läslyftet

Lärare ska aktivt vägleda och skapa intresse

Granskningen gäller läs- och skrivundervisningen inom svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4-6. Skolinspektionen har granskat huruvida eleverna får:

  • arbeta med olika typer av texter,
  • lära sig att urskilja texters budskap och
  • utveckla sina egna texter.

Centrala begrepp som återkommer, och som gäller läraren, är visa, stödja och vägleda. Centrala begrepp som kopplas till eleverna är förstå, samtala, bearbeta och utmaningar.

Skolinspektionen konstaterar att eleverna får möjlighet att arbeta med läs- och skrivstrategier men att undervisningens kvalitet varierar stort.

Kvalitet definieras som att läraren vägleder eleverna samt leder och stödjer textsamtal. Vägledningen omfattar att eleverna får resonera om egna och andras texter. Textsamtalets syfte är att fördjupa läsarens förståelse. Skillnaden mellan välfungerande skolor och mindre välfungerande skolor ligger i att de senare i stor utsträckning låter eleverna arbeta på egen hand utan lärarens vägledande och stödjande samtal. Detta exemplifieras med att eleverna arbetar själva med frågeuppgifter och att de inte får tillräcklig hjälp och vägledning i att bearbeta sina egna texter.

Skolinspektionen är mycket tydlig med vikten av att vi lärare visar, stödjer och vägleder våra elever i deras läsning och skrivande.

Begreppet aktivt lärarstöd definieras i tre punkter som handlar om att läraren ska tydliggöra för eleverna mål och syfte med de texter och arbetssätt som väljs. Läraren ska också utmana och vidga elevernas intresse för läsning och skrivning samt arbeta med strukturerade textsamtal på ett sådant sätt att fokus inte ligger på rätt eller fel svar.

Vägarna till lärare som aktivt vägleder, stödjer och skapar intresse kan gå via kollegialt lärande, deltagande i olika kompetensutvecklingsinsatser som exempelvis Läslyftet. Det kan också ske genom föreläsningar och studiecirklar där man tar del av aktuell forskning. Skolinspektionen föreslår också att rektor kan ha en lärare som driver arbetet, arbetar med kartläggningar och tar fram en utvecklingsplan för skolan.

Det positiva i resultaten är att granskningen visar att arbete med läs- och skrivstrategier har fått en mer framskjuten position jämfört med tidigare och att elever idag arbetar med dessa strategier. Likaså används läromedel som är anpassade till detta arbete och eleverna möter och arbetar med olika slags texter inom både skönlitteratur och sakprosa.

Det jag personligen tar med mig efter att ha läst rapporten är just vikten av aktiv vägledning och vikten av att skapa intresse. Läs gärna själv. Rapporten är värd att läsas!

Referenser:

Skolinspektionen om granskningen (2016): Svenska/svenska som andraspråk årskurs 4-6 och Elever behöver mer lärarstöd i svenska.

Skolinspektionen (2016). Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4–6

På skolbänken

Kursen är ett samarbete mellan NCS och Läslyftet och med det vill man signalera långsiktighet. NCS arbetar via ett antal regionala nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare, en årlig nationell konferens, ett nyhetsbrev och webben.

NCS1
Kursen riktar sig till kommunernas språk-, läs- och skrivutvecklare som arbetar övergripande. Givetvis står Läslyftet i fokus. Våra förväntningar är stora och Anna presenterade en del av dem som t.ex. önskemål om fördjupade kunskaper om långsiktigt kvalitetsarbete, fler verktyg för att planera och genomföra insatser inom språk-, läs- och skrivområdet, utöka våra nätverkskontakter och mer om aktuell forskning.

läskonferens2 

Anna Lindblom stod för introduktionen. Anna pratade roller, handledarnas roll och uppgift inom Läslyftet, vad vi ska få med oss från denna utbildning  (t.ex. kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete, vidareutveckla vår förmåga att driva ett varierat sätt att stödja ett kollegialt lärande). Sedan följde ett digert program med oerhört bra föreläsare som Katarina Lycker Rüter om litteratursamtal,  Ann Pihlgren om roller, bra samtal och en hel del till, Barbro Hagberg-Persson och Birgitta Mark om Skolverkets nya bedömningsstöd för åk 1-3, Sara Knöfel och Jonas Andersson från Skolverket om Systematiskt kvalitetsarbete och forskningsbaserat arbetssätt i praktiken.

Superbra dagar!

Oops, jag har just märkt att jag har skrivit mitt inlägg i fel blogg. Den skulle ligga i Läslyftet Stockholm. Det kommer mer… Birgitta, Kristina och jag har delat upp föreläsningarna. Jag kommer att skriva om det nya bedömningsstödet i Läslyftet Stockholm.

”Tesagt gäller!”


Webbinariet om Läslyftet!

Nu finns det att se och ta del av! Som några har märkt så bröts den första länken som man skulle använda för att delta i webbinariet vid live-sändningen men nu finns allt upplagt. Du hittar det på Skolverkets webbsida tillsammans med presentationsunderlaget.

Direktlänkarna är:

Hoppas att vi får våra frågor besvarade! Har inte själv hunnit ta del av hela presentationen än.