Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
NP

Läsförståelse och litteratursamtal i senare skolår, forts.

Nationella läsproven stöder inte betygssättning” – i en artikel i UNT 28/4 tar Michael Tengberg, forskare och lektor i pedagogiskt arbete, vid Karlstad universitet, upp den sammanblandning av begreppen lässtrategier och läsprocesser som görs i kursplanen i svenska. Läsprocesser nämns överhuvudtaget inte i den nya kursplanen. Lässtrategier nämns däremot men definieras inte. Lässtrategier är mentala verktyg som läsare använder för att förstå och tolka lästa texter. I kursplanen står att elever ska kunna använda lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Michael Tengberg problematiserar faktum att uppgifterna i NP definieras utifrån ett läsprocesschema som inte finns i kursplanen. Läsprocesserna har tagits från PIRLS och modifierats.

En mycket intressant och läsvärd artikel för alla som undervisar elever i senare skolår!

Länk till dagens artikel i UNT, Uppsala Nya Tidning: Nationella läsproven stöder inte betygssättning