Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Språket på väg

Får jag bjuda in till lite kollegialt lärande!?

Varsågoda! Här är den filmade föreläsningen med Ewa, Inga-Lill och Helena, eller rättare sagt föreläsningen uppdelad och redigerad i tre delar. Det handlar här om att se föreläsningen Språket på väg ur tre olika perspektiv. Första delen visar Ewa Bergh Nestlogs introduktion. De andra och tredje delarna bjuder på kollegialt lärande med kollegorna Inga-Lill Mårtensson och Helena Pärpe. Fokus ligger på hur de arbetar med Språket på väg integrerat i undervisningen.

Del 1

Del 2

Del 3

Håll med om att det är härliga bilder på föreläsarna!

Personligen tycker jag att det är jätteintressant att höra Inga-Lill och Helena presentera hur de arbetar med materialet. Särskilt imponerad är jag av deras sätt att integrera bedömningsarbetet i ordinarie undervisning och inkludera eleverna i bedömningsarbetet. Att engagera eleverna själva i självbedömning är en utmaning för de flesta av oss lärare. Självbedömning och utveckling av förmågan av metareflektion är två framgångsfaktorer för elevers lärande och kunskapsutveckling. Oerhört bra när man lyckas! Stort grattis till er båda, Inga-Lill och Helena!

Jag skulle tycka att det vore intressant att få respons från er andra lärare i svenska som använder Språket på väg! Hör gärna av dig och dela dina erfarenheter och reflektioner!

Språket på väg ur tre olika perspektiv

Intro

Ewa Bergh Nestlog inledde med att understryka att Språket på väg är ett öppet material. I läro- och kursplanernas nya skrivningar har Ewa inte funnit något som motsäger innehållet i materialet.

Centrala utgångspunkter för Språket på väg är:

 • Språk handlar om att skapa mening inte att följa regler!
 • Receptionsteorier
 • Dialogism: interaktion med den andre, konventioner från tidigare texter (genrer)
 • Funktionell språksyn: språk är situerat i en social kontext
  • Hur fungera kommunikationen?
  • Vad är lämpligt språk för att uttrycka de innehåll/erfarenhter med tanke på den andre?
  • Vilka språkliga val och val av andra resurser (bilder, diagram, ljud, rörelser…) görs och vilka möjligheter och begfränsningar har valen för meningsskapande?

(se t.ex. Langer; Bachtin, 1986; Haliday, 2014; Martin & Rose, 2007; Schleppegrell, 2004)

Ewa BN2

Här ser ni uppstarten och att vi även filmade föreläsningen. Redigeringen kommer att ta sin tid. Förhoppningsvis blir vi klara före midsommar!

Ewa underströk att innehållet alltid är det viktigaste och överordnat de språkliga strukturerna. Hon lyfte också att när hon talar om läsning så omfattar det även det multimodala perspektivet med läsning av exempelvis bilder.

Ewa BN

En fråga är förstås varför vi ska kartlägga elevers språk och texter? Ewa problematiserade och utvecklade sitt svar på den frågan. Lärare tar många beslut under en arbetsdag. Undervisningen måste anpassas efter olika elevers behov och intressen och ibland behöver läraren planera tillsammans med kollegor med specialpedagogisk komptens för särskilt stöd.  Lärare måste också kunna ge konstruktiv respons som stöder elevens arbete och utveckling. I arbetet med kartläggning får både lärare och elever syn på vad som betydelse i språk och texter. Kartläggningar används förstås även i betygssättning och för resursfördelning.

Inga-Lill och Helena

Inga-Lill och Helena började med att presentera vad som är viktigt för dem i undervisningen:

 • hur vi förhåller oss till en ingång för lära för livet
 • elevflytande
 • reflekterande klimat
 • lärandet i fokus
 • relevanta teman
 • att problematisera genom att vara nyfiken på vad som skaver
 • lärandet bygger på formativ undervisning

De berättade att de har 32 elever i sina klasser och att de planerar tillsammans men de har inte något tvålärarsystem.

De berättade om hur de tänker om sin undervisning utifrån aspekter som

 •  att aktivera eleverna till att vara ägare av sina egna lärprocesser,
 • aktivera eleverna som lärresurser för varandra,
 • återkompling som för lärandet framåt,
 • tydliggör mål och kunksapskrav
 • skapar aktiviteter som synliggör lärandet.

Inga-Lill och Helena arbetar helt utifrån elevmatrisen. De har kommit fram till att detta har gjort deras elever delaktiga i arbetet. Sammanfattningsvis så arbetar de utifrån följande tankegångar:

Inga-Lill o Helena

Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör?

Detta är stor fråga som de brottas med! Den har inte heller något givet svar.

De anser att det är lättast att börja med matrisen för att samtala varför de alltid börjar med den.  De samtalar, arbetar med matriser och metareflektioner och ibland spelar de in. De ser många fördelar med att eleverna spelar in sina samtal. På detta vis kan var och en gå in i efterhand och lyssna på samtalet och det egna deltagandet i samtalet – hur man lyssnar, hur turtagningen fungerar och hur de samspelar.

De kallar det att de arbetar enligt NP-modellen.

NP modellen

I sitt arbete har de funnit att eleverna ofta skattar sig själv alltför lågt!

Läsa-området är mer omfattande. Här tar de delen som utgår från Langers teori och utgår från:

 • Text till mig
 • Text till text
 • text till världen

De har anpassat textskyltarna något för att passa åldersgruppen och arbetar med dessa. Vi fick se ett elevexempel på kopplingar och inferenser där de hade arbetat med Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött och Petters låt Mamma sa till mig.

Ibland kombinerar de samtal och läsning. Här använder de ofta Chambers samtalsmodell för samtalen.

Andra kopplingar de gjort är mellan Hungerspelen och vidare till Pippi och Avici.

De arbetar med läsläxor och eleverna får ofta läsa runt 80 sidor varje vecka.

I alla moment är det noga med att innehåll alltid går före form! En fråga de ofta ställer sig är Var är vi nu? En svårighet de ser är att få eleverna att förstå och känna att de kan ta med sig kunskaper från svenskan in i andra ämnen.

De presenterade oss för ett begrepp de myntat, nämligen skav. De gav oss exempel på olika skav och sina tankar om dessa skav. Ett sådant exempel är: Vad är syftet med undervisningen? Att visa vad man kan eller för att lära för livet?

Många diskussioner rör elevinflytande och här ett exempel:

Hur vill vi jobba och med vad?

 • Skriftliga reflektioner i dokument och samtal med kompis.

Vad kan vi redan?

 •      Tex NO och Hälsorådgivning.
 •      Skriftligt i dokument och samtal med kompis.

Vad har vi lärt oss?

 •    Hur vill vi visa det? Film? Pod?

Avslutningsvis

Avslutningsvis reflekterade de kring följande punkter:

slutreflektioner

Inga-Lill tycker att hon i och med att de arbetar med Språket på väg får hjälp att tolka kursplanerna, får syn på vad eleverna kan och hur hon kan gå vidare. Tidigare hade hon inte begreppen i samma utsträckning. Språket på väg har synliggjort för både Inga-Lill i hennes egenskap som lärare och för eleverna var de befinner sig och vad de behöver träna och utveckla. De har kommit ifrån betygspratet!

Detta var ett kort inlägg om en innehållsrik föreläsning. Vill du se och höra lite mer detaljer och ta del av allt som Ewa, Inga-Lill och Helena tog upp så får du göra det när vi hunnit lägga upp filmen.

Referenser:

Några tidigare blogginlägg om Språket på väg är:

”Språket på väg” – tre perspektiv: forskarens, lärarens och elevens!

Ännu en spännande föreläsning! Den här gången får du möta en forskare och två lärare som föreläser om Språket på väg (åk 7-9). Forskaren är Ewa Bergh Nestlog som tillika är författare till bedömningsstödet. Ewa Bergh Nestlog är fil.dr. och verksam vid Linnéuniversitet, Växjö. Lärarna är Inga-Lill Mårtensson och Helena Pärpe. Båda arbetar på Sturebyskolan och är ämneslärare i svenska för åk 7-9.

Inga-Lill och Helena använder Språket på väg som bedömningsverktyg i svenska. De har arbetat mycket med att hitta sätt att integrera bedömning i sin undervisning men också att ge eleverna insikt i sitt eget lärande utifrån Språket på väg. I det här arbetet har de haft kontakt med Ewa som bollplank för sina idéer. Ewa har bland annat besökt deras klasser och träffat deras eleverna under en dag.

Ewa fick möta elever i åk 8 och lyssna på elevernas samtal kring deras temaarbete kring Kroppen, hälsa och stress samt klassens besök i skolbiblioteket för att välja böcker. Det var en dag med många diskussioner och samtal. Samtal kring exempelvis betydelsen av böckers tjocklek i förhållande till innehåll och möjligheter att göra textkopplingar och diskutera på olika nivåer.

Om föreläsningen 

Språket på väg – tre perspektiv: forskarens, lärarens och elevens

Ewa Bergh Nestlog inleder med forskarperspektiv på bedömningsstödet Språket på väg.

Inga-Lill Mårtensson och Helena Pärpe, Sturebyskolan, presenterar i föreläsningen hur de arbetar med bedömning i svenska i åk 7-9. Det blir praktiknära exempel på hur lärare kan arbeta på vetenskaplig grund med materialet ” Språket på väg”. Vi får veta mer om ”hur det blir när de gör som de gör” och de utvecklar ett begrepp de använder; begreppet ”skav”. Begreppet handlar om allt de vill och planerar för sina elever och sin undervisning men som inte riktigt blir som de tänkt.

Vi får veta mer om hur de arbetar med områdena ”samtala och lyssna, läsa och skriva” med tips om hur man lättast gör för att komma igång samt lite prova-på med matriserna.

Föreläsningen ger dig inblickar i litteratursamtal, lässtrategier, metareflektioner och Inga-Lill och Helena delar med sig av sina och elevernas reflektioner.

Avslutningsvis knyter Ewa, Inga-Lill och Helena ihop föreläsningen. Utrymme kommer också att ges för frågor och diskussioner tillsammans med Ewa, Inga-Lill och Helena.

Håll med om att det låter spännande! Föreläsningen erbjuder både dig som har arbetat med bedömningsstödet Språket på väg och dig som ännu inte provat tips, kunskap och idéer om hur du kan lägga upp men också fördjupa och gå vidare i ditt bedömningsarbete. Detta även tillsammans med dina elever!

Inga-Lill är medlem i Skolportens så kallade Lärarpanel. I en intervju från april i år så understryker Inga-Lill vikten av att behålla nyfikenheten.

Att läsa forskning vässar den egna kompetensen och gynnar i förlängningen eleverna. (Skolporten, 190418)

Inga-Lills tips till lärare är bland annat att vi ska ta hjälp av varandra, att vi ska läsa, tipsa och prata med varandra om forskningstexter. På så vis blir det lättare att översätta forskningsresultat till vår egna praktiska lärarvardag.

Är du nyfiken på vad Skolverket säger om Språket på väg? Skolverket skriver så här om bedömningsstödet:

Språket på väg” riktar sig till dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna.

Materialet består av två delar, ett lärarhäfte och matriser för bedömning. Lärarhäftet är ett bakgrundsmaterial som tydliggör de tankar och teorier som ligger till grund för materialet. Den andra delen innehåller matriser som stöd för att beskriva elevers språkutveckling. Matriserna finns även tillgängliga i wordformat. (Skolverket om bedömningsstöd, 190418)

Välkommen att anmäla dig!

Uppgift om dag, tid och plats för föreläsningen:

Plats: Hantverkargatan 2F i Insikten. Du anmäler dig i receptionen och blir sedan visad till Insikten.

Dag och tid: Onsdag 15/5 kl. 15.45 – 17.45

Kaffe/te och smörgås serveras från kl. 15.15.

Anmälningslänk: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=123630

Du kan också gå in för att läsa mer och anmäla dig via kalendariet på Pedagog Stockholm!

Missa inte den här chansen till en mycket spännande föreläsning!

Olika perspektiv på skrivande

Äntligen är den klar! I maj föreläste Ewa Bergh Nestlog på temat Hur tänker vi om skrivande och skrivundervisning? I föreläsningen presenterar Ewa Bergh Nestlog olika perspektiv på skrivande. Vi filmade och har nu redigerat delen om olika perspektiv på skrivande till en drygt halvtimme lång film. Ewa utgår från Roz Ivanič forskning.

Roz Ivanič använder ordet diskurser. Ewa förklarar termen med att det motsvarar hur man uttrycker sig om en företeelse. Flera personer som uttrycker sig på ungefär samma sätt tillhör samma diskurs. I föreläsningen går Ewa igenom de sex diskurser som Roz Ivanič använder. Dessa är:

 1. Färdighetsdiskurs
 2. Kreativitetsdiskurs
 3. Processdiskurs
 4. Genrediskurs
 5. Social praktikdiskurs
 6. Sociopolitisk diskurs

Ewa återknöt till den bild av en dialogistisk syn på språk och texter som hon presenterade i den tidigare föreläsningen. Du hittar de föreläsningarna i min blogg HÄR.

Ewa Bergh Nestlog Figur 1.

Ewa gick också in på olika tolkningsaspekter och den översiktliga modellen för dessa ser ut som figur 2. Ewa går in och förklarar innebörden i varje enskild modell men också hur de relaterar till varandra.

Ewa Bergh Nestlog2 Figur 2.

Det här var några korta glimtar från föreläsningen. Personligen har jag sett den flera gånger vid  det här laget och tycker att jag hör nya saker varje gång jag ser filmen. Ja, det är väl använda 33 minuter att se Ewas föreläsning om olika perspektiv på skrivande!

Referenser:

Ivanič, Roz (2004). Discourses of Writing and Learning to Write. I: Language and Education, 18:3. S. 220-245.

Filmen som presenterar ”Språket på väg”

Nu har vi gjort en 3e version av den första föreläsningen med Ewa Bergh Nestlog. Den här versionen handlar enbart om Språket på väg och är därmed lite kortare, 55 minuter närmare bestämt.

Jag vet att många svensklärare i de senare skolåren, åk 7-9, känner till materialet. En del av er använder det. En del säger att ni skulle vilja använda det men det är lite trögt att komma igång. Här får du chansen att höra Ewa Bergh Nestlog presentera och gå igenom hur man kan arbeta med kartläggningsmaterialet Språket på väg. Ewa är huvudförfattare till Språket på väg och väl insatt i materialet.

Jag skulle tycka att det vore intressant att få ta del av era erfarenheter av materialet! Skriv gärna en kommentar eller mejla mig.

En annan fråga gäller om det vore intressant att kunna delta i en workshop där deltagarna tar med sig elevexempel och sedan i workshopen tillsammans diskuterar och arbetar med bedömningen. Jag ordnar en sådan workshop för lärare som använder Nya Språket lyfter  här i maj. Kanske borde jag ordna något liknande kring Språket på väg. Vad säger du?

Språket på väg

IMG_0425

Igår 15/5 var det dags för uppföljning från Ewa Bergh Nestlogs föreläsning i april. Vi startade upp med ett samtal kring deltagarnas erfarenheter av de egna bedömningarna sedan förra föreläsningen. Här kommer ett axplock av något av det som togs upp.

Med matriserna kan vi tydliggöra för eleverna och göra dem medvetna om vad vi bedömer. Ewa underströk att all bedömning är resultat av en tolkning. Vi fick också ett textexempel att diskutera utifrån matriserna i Språket på väg.

Det är inga problem att använda kartläggningsmaterialet i förhållande till och arbete med elever i behov av särskilt stöd.  Läraren behöver dock hjälpa eleverna att tränga in i och förstå kartläggningsmaterialet och fylla på med innehåll.

Eleverna är vana att få betyg. De noterar att det i kartläggningsmaterialet finns fyra nivåer och att dessa inte överensstämmer med betygen. Samtidigt blir det ett stöd att arbeta med bedömning mer frikopplat från betyg. Syftet är att låta samtal kring bedömning kopplas till lärande och kunskapsutveckling.

Det är viktigt hur vi formulerar de skrivuppgifter vi ger våra elever så uppgiften inte styr eleverna i fel riktning. Vi behöver också problematisera mer runt våra skrivuppgifter. Det är lätt hänt att fokusera på form i stället för innehåll.

Ewa rådde oss att uppmärksamma innebörden och betydelsen av kärnmeningar. En kärnmening uttrycker huvudtanken i en mening. Övriga, följande meningar i stycket utvecklar, exemplifierar, modifierar och/eller förtydligar kärnmeningen. Stycket hålls på så vis samman av en central idé. Ett sätt är att låta elever med överstrykningspenna markera alla kärnmeningar. I nästa steg kan de sedan utveckla dessa.

Satsradning är ett annat fenomen som behöver genomlysas och lyftas. Satsradning är när två huvudsatser radas upp efter varandra utan någon sammanbindande konjunktion mellan satserna.

Ewa föreläste om olika skrivdiskurser och vad de leder till och vilka teorier de bygger på. De skrivdiskurser som togs upp var färdighets-, kreativitets-, process-, genre-, social praktik- och sociopolitiska diskursen. Läroplanen, Lgr 11, har tydliga avtryck från den sociopolitiska diskursen. Ewa utvecklade sin idé att se på diskurserna som kinesiska askar som går i varandra. Hon gjorde oss uppmärksamma på att i några av diskurserna ingår fler av övriga diskurser än i vissa andra.

Vi repeterade och gick tillbaka till punkter från förra tillfället. Ewa visade och gick igenom en analys hon gjort. Det var den dubbla dialogen, texttriangeln och olika tolkningsförsök.

En spännnde eftermiddag med mycket samtal och många idéer.

Min kollega Magnus filmade diskussioner och föreläsning och denna kommer upp här i min blogg. Kanske nästa vecka!?

 

Filmen med Ewas föreläsning är klar

Ja, nu kan du se filmen där Ewa Bergh Nestlog presenterar  Skolverkets kartläggningsmaterial Språket på väg. Filmen är delad i två delar i och med att vi hade en paus. Den filmade föreläsningen kommer att ligga kvar terminen ut.

Varsågoda! Här är föreläsningen:

I filmen går Ewa in på skrivhjulet. Det är Skrivesenteret, Trondheim, som har utarbetat detta. Skrivhjulet kan ses som ett komplement till cirkelmodellen. För dig som vill veta mer om Skrivesenteret och skrivhjulet så är det bara att följa länken, dvs. klicka på Skrivesenteret.

Språket på väg

Rikliga tillfällen att använda språket, att tala, läsa och skriva, utvecklar den språkliga förmågan!

I måndags, 3/4,  presenterade Ewa Bergh Nestlog Skolverkets kartläggningsmaterial Språket på väg. Ewa är filosofie doktor och lektor i svenska språket med didaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet. Hon är tillika huvudförfattare till Språket på väg.

Ewa underströk att in-texter inte ska granskas språkligt då fokus här ligger på det egna tänkandet. Den språkliga granskningen görs däremot av ut-texter som har som mål att bli lästa och förstådda av läsare och därmed måste kunna stå för sig själva. Du kan läsa mer om in- och ut-texter i ett tidigare inlägg från 11 maj 2016. Det inlägget handlade om det kapitel, Skriva för att lära och kommunicera kunskaper, som Ewa har skrivit i boken Språk i alla ämnen för alla elever – forskning och beprövad erfarenhet. 

Ewa BN

Texttriangeln

Språket på väg har en dialogistisk, funktionell, syn på språk och texter. Ewa utvecklade innebörden i den dubbla dialogen utifrån följande bild i presentationen.

EBN dialogistisk

3e hörnet i triangeln, som också utgör den första axeln handlar om interaktion. Exempel på frågor man kan ställa är:

Vad är lämpligt? Vad fungerar? Hur ska läsaren förstå? Vem vill jag framstå som i texten ?

Den andra axeln i den dubbla dialogen är konventioner. Här handlar det om genrer och medier. Frågan man ställer sig är hur man brukar uttrycka sig.

Ska jag uttrycka mig enligt konventionen?

Varför ska vi kartlägga elevers språk och texter?

Lärarens kartläggning är grunden för att kunna ge relevant respons på elevers färdigheter och utveckling. Det är också en förutsättning för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. Kartläggningen ger en grund för att utveckla vårt metaspråk, vårt språk om språk och texter, och ger oss verktyg för likvärdiga bedömningar. Resultaten används även som grund till resursfördelning. Sist men inte minst så sätter läraren också betyg.

Språket på väg

Språket på väg hanterar den språkliga komplexiteten. Materialet är inte anpassat efter ålder utan har en mer generellt. Det går enligt Ewa lika bra att använda för yngre elever. Materialets funktion är att vara ett undervisningsmaterial. Kartläggning är något som görs inom den ordinarie undervisningen. Fokus ligger på vad eleven kan. Olika texter lämpar sig för olika läsning. Det är inte säkert att läsningen av en text kan vara både enklare respektive mer komplex. Vissa texter möjliggör enklare läsning och andra mer komplex läsning.

Ewa underströk att en läsare mycket väl kan vara aktiv i textsamtal utan att ha läst den aktuella boken. Därför har Språket på väg en textorienterad matris. Materialet vill komma åt själva dialogen mellan text och läsare. Textfokusering ger också mer textmedvetna läsare.

Ewa påpekade också att vi behöver se upp med elever som i åk 7 inte klarar steg 1 i matriserna. Dessa elever behöver stöd för att nå kurskraven i åk 9.

Elevmatriserna kan liknas vid ett diskussionsmaterial att använda med eleverna. Materialet har en dubbel progression som rör sig inom stegen men också mellan stegen. Matrisernas steg är relaterade till kunskapskraven. I de flesta klasser finns elever som ligger på samtliga steg. Materialet har en vetenskaplig förankring i främst socioekonomisk teori, literacy studier och receptionsteori och Judith Langer är en teoretiker som ligger till grund för Språket på väg.

Ewa tipsade oss om att ett sätt att börja använda matriserna är att ”klippa” vågrätt för att få med alla steg. Det är bättre att arbeta vågrätt än att gå in i matriserna och arbeta enbart med ett visst steg. Läraren kan arbeta gemensamt med klassen med ett specifikt steg i matrisen.

Ewa påminde oss om att inte glömma att läraren måste ha undervisat om ett område för att kunna bedöma elevers färdighet inom området. Vi kan aldrig bedöma moment som undervisningen inte har tagit upp. Språket på väg täcker in kursplanens olika moment med ett undantag. Det område som inte behandlas är de multimodala texterna. IPads introducerades januari 2010 och det tog några år innan de blev så vanligt förekommande som de är idag. Att arbeta multimodalt har blivit lättare i och med att vi arbetar med läsplattor då det här faller sig naturligt att kombinera ord, bild och ljud. Detta underlättas också i en mängd olika appar.

Forskning

Ewa berättade att i Norge är forskningen stark inom området för skrivundervisning och vid Skrivesenteret, Trondheim, har forskarna utarbetat det så kallade skrivhjulet. Detta kan ses som ett komplement till cirkelmodellen. Några av de forskare som Ewa refererade var Skar & Berge; Borgström; Blomqvist, Lindberg & Skar;  Bachman & Palmer samt Kvithyld & Aasen.

Ewa gick in och diskuterade kännemärken för en god formativ bedömning. Hon utvecklade innebörden i relevanta tolkningar, pålitliga bedömningar, konsekvenser av bedömningar och ändamålsenliga beslut.

Det här var ett litet intro. Alla ni som inte hade tillfälle att delta kommer ändå att få möjlighet att se Ewas föreläsning. Vi filmade nämligen; som vi gjort så många tidigare. Filmen lägger jag upp här i min blogg så fort vi hunnit redigera den.

Har du möjligheter att dela 15/5 på Ewas andra, uppföljande föreläsning så se filmen och anmäl dig sedan via länken HÄR. Vi fick också i uppgift att göra någon/några bedömningar av egna elever till nästa tillfälle då vi börjar med att diskutera våra erfarenheter samt lyfta frågor som väckts.

Referenser:

Bergh Nestlog, E. (2016). Skriva för att lära och kommunicera kunskaper. I Språk i alla ämnen för alla elever – forskning och beprövad erfarenhet. Ladda ner artikeln från Open Access i Diva: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A922657&dswid=7280  eller direktlänk: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:922657/FULLTEXT01.pdf, 170405.

Bergh Nestlog & Fristedt (2016). Språk i alla ämnen för alla elever – forskning och beprövad erfarenhet. Linköping: Linnaeus University Press.

Skolverket (2011). Språket på väg.

Låt oss ”språka”!

För länge sedan hade jag en gammelmoster som brukade säga Sätt dig här så vi kan språka! På måndag kommer Ewa Bergh Nestlog upp till oss för att presentera bedömningsverktyget Språket på väg. Givetvis kommer hon att ge oss lite extra kött på benen genom att knyta till teori samt problematisera bedömning. Bland mycket annat kommer hon att utveckla tankar och teori kring att språka i skolan. Det var det som fick  mig att tänka på min gammelmoster.

Vi är många som tycker att Språket på väg är ett bra material. Samtidigt vet jag att det inte används i så stor utsträckning som man skulle önska. På måndag tar vi snabbspåret in i Språket på väg! Fortsättning följer 15e maj. Däremellan prövar vi att göra någon egen bedömning utifrån materialet.

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för lärare som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9. Syftet är förstås att kartlägga elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Materialet kan laddas ner kostnadsfritt från Skolverkets webb.

Helgen har inte börjat än och jag ser redan fram mot måndag! Låter det tokigt? Inte heller!

Vill du också ta del av Ewa Bergh Nestlogs genomgång? Det finns platser kvar för dig som arbetar i någon av Stockholms kommunala grundskolor.  Du anmäler dig HÄR.

Referenser:

Bergh Nestlog, E. & Fristedt, D. (2016). Språk i alla ämnen för alla elever. Kan också hämtas från Linnéuniversitetets webb för publikationer, 170331.

Skolverket (2011). Språket på väg, 170331.

Språket på väg del1

 

Språket på väg

är titeln på Skolverkets stöd för kartläggning av språkutvecklingen hos elever i åk 7-9.
Det betyder att Språket på väg (2011) är det kartläggningsmaterial som följer på Nya språket lyfter (2016) och Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (2016). De två senare vänder sig till åk 1-6 respektive åk 1-3.

Skolverket benämner Språket på väg som ett kartläggningsmaterial medan Nya språket lyfter  och Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling benämns som bedömningsstöd. Alla tre materialen ligger dock under fliken Bedömningsstöd på Skolverkets webb. Jag måste erkänna att jag inte är säker på vad som är skillnaden! Redan i förordet beskrivs kartläggningsmaterialet dessutom som ett stöd för bedömning.

Materialet ska vara ett stöd för bedömning av i vilken utsträckning eleverna uppfyller kunskapskraven för årskurs 9 och utgår från kursplanerna i de båda svenskämnena. (Skolverket 2011, sid 4)

Nu är det så bra att jag kan erbjuda två seminarietillfällen med Ewa Bergh Nestlog som är en av de forskare som har utarbetat Språket på väg. Datumen för detta är tisdag 3/4 samt måndag 15/5. Så här beskriver Ewa innehållet i de två föreläsningarna.

Vilka föreställningar om skrivande och skrivundervisning förekommer hos lärare? Hur kan Skolverkets kartläggningsmaterial Språket på väg för årskurs 7–9 vara ett stöd i svenskundervisningen, för elevers skrivande och vid bedömning av elevtexter? Det är exempel på frågor som kommer att aktualiseras och diskuteras under seminarietillfällena, som också kommer att beröra olika didaktiska funktioner för skrivandet, skrivandet syften, skrivhandlingar och tolkningsgemenskaper.

Mellan de två tillfällena förväntas deltagarna pröva aktiviteter i sin undervisning  med utgångspunkt i Språket på väg. Jag erbjuder kurser kring Nya språket lyfter och Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling men har aldrig tagit upp Språket på väg varför det känns riktigt bra att kunna göra det nu och dessutom med huvudförfattaren till  materialet.

Dessa föreläsningar är gyllene tillfällen att lära känna Språket på väg, prova hur det fungerar att använda i undervisningen samt ta med frågor till Ewa Bergh Nestlog.

Ewa Bergh Nestlog är fil.dr och lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet. Hon har en bakgrund som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och lärarutbildningen. Ewas forskning rör i första hand elevers skrivande och skrivundervisning i grundskolan.

Det finns fortfarande platser kvar så är du intresserad av att få en presentation av Språket på väg är du välkommen att anmäla dig här: anmälningslänk.

Referenser

Skolverket (2011). Språket på väg.

Skolverket (2016). Nya Språket lyfter.

Skolverket (2016). Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.