Visar alla blogginlägg från: maj 2018

Filmprojekt pass 1: Dramaövningar

Efter en kort information av filmprojektet Ung i STHLM för de deltagande klasserna, språkintroduktion och samhällsvetarklass från Blackebergs gymnasium ägnade vi resterande tid åt enkla namnövningar med syfte att skapa en trygg grupp.

I inlägget berättar jag om de övningar som vår teaterlärare Alexandra Ljungkvist gjorde med klasserna. Övningar som jag varmt rekommenderar för alla som börjar arbeta med en ny klass. Övningarna fungerar bra oavsett årskurs.

IMG_4953

Inför det allra första passet var vi lite oroliga för att eleverna skulle uppfatta lektionsupplägget som barnsligt och efterfråga filmteori från första stund, men alla elever gick in för uppgifterna och bjöd på sig själva. Vi fick uppleva många härliga skratt och fniss. En bidragande orsak till att det gick så bra är vår teaterlärare i projektet, Alexandra Ljungkvist Sjölin.

IMG_4943 (002)

alex

Dramaövningar kräver fri golvyta

När vi har dramalektioner krävs fri golvyta. På Blackebergs  gymnasium valde vi att ha samarbetsövningarna uppe på scenen i aulan. Det gick bra, men för säkerhets skull hade vi utposterat några trygga lärare framför scenen utifall någon elev skulle förivra sig utanför kanten. Innan eleverna gick upp på scen fick de skriva sitt namn på en tejpbit och sätta den på sig. Sitt namn skulle alla få höra många gånger under lektionen!

black13bc

Namnövning

I en av de första övningarna delades gruppen upp i två cirklar (antal cirklar kan varieras efter hur många som deltar i övningen). I varje cirkel fick eleverna i uppdrag att söka ögonkontakt med någon annan i cirkeln och säga dennes namn högt med hjälp av namnskylten/tejpbiten. Vi andra i cirkeln repeterade sedan namnet högt gemensamt. Därefter bytte de två plats med varandra. Alla som fått sitt namn uttalat markerade det genom att hålla ena handen på magen. En bra instruktion för att inte missa någon i ringen.

Alexandra var tydlig med att ingen i gruppen fick komma med några kommentarer alls till varandra under övningarna, även om de var välmenta.

Titta på varandra och ta kontaktövningar

I den här korta filmsnutten ser du en annan titta på varandra övning. Eleverna går runt på scenen. När de får/tar ögonkontakt med någon så hoppar de båda och klappar varandras händer. Det gäller att anpassa hoppet till den andres längd.

I en liknande övning gick eleverna runt på golvet. När de fick ögonkontakt lade de sig ned med örat mot golvet och sa hej på sitt språk. Den andre repeterade hejet och sa sedan hej på sitt vis.

black12b

black14b

Katapultövning

Här går vi runt i rummet, när vi får ögonkontakt  tar vi personen i handen, böjer på knäna och lutar oss bakåt och drar varandra framåt så att vi byter plats med varandra. Tänk katapult. En övning som definitivt får fart på eleverna med många skratt. På bilden ser du deltagande elever från Östra Reals gymnasium.

IMG_4923 (002)

Lektionen på Blackebergs gymnasium avslutades med att eleverna fick gå in i ringen och snabbt göra en gest som stod för trygghet eller otrygghet. Här var det viktigt med tempo betonade Alexandra eftersom det annars riskerade att bli för pretentiöst om vi skulle stå och fundera på någon bra gest.

Statyövning

Här visar Alexandra tillsammans med några elever från Östra Reals gymnasium hur statyövningen går till. En elev går in i ringen och gör en rörelse, rörelsen fryses och därefter går nästa in i ringen, och nästa och nästa…

IMG_4960

Bilder som visas i blogginlägget

Eftersom det är ett filmprojekt vill jag betona att det inte är vår filmpedagog Elin Jönsson som håller i kameran och dokumenterar utan undertecknad. Syftet med bilderna och filmerna är att ge dig ett hum om upplägget, i fall du vill göra övningarna med din grupp. Rekommenderar alla övningar som jag berättat som en bra ingång för att bygga upp ett bra samarbetsklimat i klassen.

Inlägg för Ung i STHLM

Följ oss också på facebook

avatar (1)

Varför valde vi tema trygghet i filmprojektet?

Vi funderade länge på om vi skulle ha ett tema för filmprojektet och i så fall, vilket tema? Eftersom Ung i STHLM är ett samarbetsprojekt mellan elever från språkintroduktion och nationella program var vi måna om att det skulle vara ett tema som eleverna kan relatera till och vilja eftersträva. Ett tema som förenar snarare än visar på olikheter.

Brist på trygghet hos unga har visat sig vara ett av de största problemen som har kommit fram i undersökningar och enkäter bland unga. Det är också ett begrepp som betonas starkt i Stockholms stads skolprogram. Som skolborgarrådet Olle Burell skrev på facebook efter att varit på Ung i STHLM:s filmpremiär med trygghetstema:

”Kultur skapar kontakt. Kontakt skapar trygghet. Trygghet är grunden för en hälsosam kunskapsskola för alla. Och kunskap är en förutsättning för delaktighet och demokrati, fred och frihet. Våra ungdomar går före!”

skolkorridor-jpg

”Var tionde elev i årskurs 9 känner sig otrygg. Det motsvarar tre elever i en klass om 30. Andelen elever som inte känner sig trygga är fortsatt störst i årskurs 9. Resultaten har varit likartade sedan Skolenkäten inleddes år 2010.” Källa Skolinspektionen.
”Unga kvinnor är en av de grupper som känner störst otrygghet i samhället. Bland annat handlar det om rädslan för överfall och sexuella trakasserier.” Källa SVT nyheter.
I elevernas filmer fanns det några miljöer från skolan som återkom: sitta ensam i skolmatsalen, klassrummet, uppehållsrummet och gå förbi grupper i en korridor.

Varför ett gemensamt tema?

Några elever tyckte säkert att det hade varit roligare att välja ett eget tema, men vi valde  att ha ett gemensamt av fyra anledningar:

  • Med ett tema är det lättare för lärare att förbereda temat på ordinarie lektioner och hitta ingångar i det egna ämnet för att underlätta bedömningen av filmprojektet.
  • Med ett tema underlättar det för lärarna som undervisar i språkintroduktion. De kan förbereda eleverna på ämnet och prata om svåra ord. Alla lärare fick en text där vi gav olika förslag att samtala om trygghet (se längre ner i inlägget). Den texten finns också översatt till deltagande elevers modersmål: arabiska, dari, somaliska, sorani, tigrinja, serbiska, rumänska, uzbekiska och amharigna. 
  • Med ett i förväg bestämt tema och tydliga ramar för filmen – som att den ska vara högst tre minuter lång, utan dialog, inledas med en titel och avslutas med en mening som förtydligar budskapet – blir uppgiften mer överblickbar och tryggare för många elever. Tid som i stället kan läggas på uppgiften.
  • Med sikte på den gemensamma premiärvisningen på Grand, tror vi att det kan vara särskilt intressant och lärorikt för eleverna att se hur andra elever har tolkat och arbetat med filmspråket utifrån samma tema. 

Ordmoln för att samtala om trygghet

ordmoln


Vad är trygghet för dig? Vad skulle du själv svara på frågan?

Nedan kan du läsa några svar som Göteborgs trygghetsfrämjande och brottsförebyggande råd fick när de ställde frågan Vad är trygghet för dig? till ett antal olika människor i Göteborg som en del av deras utvecklingsarbete ”Tryggare och Mänskligare Göteborg” som bedrevs under åren 2001-2011.

Trygghet är att få välja, att leva ett eget liv. Att kunna vara den jag är. Trygghet är att alla är lika värda. Att man är fri, då är man trygg. Att ha ett hem. Att ha hälsa. Att kunna påverka. Trygghet är att ha en förståelse för min omgivning. Trygghet är att bli sedd.

Förslag på upplägg av trygghetstema i klassen inför filmskapandet

Unga skall känna sig trygga och respekterade i klassrummet, skolan och staden. Med respekterade menar vi att alla skall kunna ta plats i skolan och i det offentliga rummet. En viktig känsla för trygghet är att ingen ska vara utsatt på grund av kön, religion, kultur, socioekonomisk bakgrund, klass, sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Börja med att fundera själv:
Vad betyder trygghet för just dig?

Fundera tillsammans i gruppen:
På vilket sätt är era tankar lika? På vilket sätt är era tankar olika?
Fundera tillsammans på frågorna nedan och anteckna stödord på valfritt språk.
Vad finns det för trygga platser?
Vad finns det för otrygga platser?
Vad finns det för trygga situationer?
Vad finns det för otrygga situationer?
Hur beter sig en person som skapar trygghet?
Hur beter sig en person som skapar otrygghet?
Hur kan du själv skapa trygghet/otrygghet?

Börja arbeta på filmmanus
Nu har ni diskuterat tillsammans i gruppen. Försök att enas om en otrygg situation som ni kan bygga ert manus utifrån.
Alternativt: Starta med en trygg situation som vänds och blir otrygg. Identifiera situationen:

En plats: Vilken plats ska det utspela sig på? Är det på skolan? Skolgården? Hemma? I en park? På gatan?

En situation: Vad handlar otryggheten om? Opålitlig människa/vän? Osäkerhet hos personen själv? Förstår inte situationen/missförstånd? Hotfull grupp människor? Maktutövande från någon (en kompis/partner/lärare/myndighetsperson?)

Hur börjar det? Vem befinner sig där? Vilka andra människor är där? Hur beter de sig: kroppsspråk, blickar och ansiktsuttryck

Hur kan den här situationen vända? Hur bryts otryggheten?
Alternativt: hur förändras plötsligt tryggheten till otrygghet?

Skissa er idé med enkla bilder och stödord!

Kommande inlägg på Ung i STHLM

Följ Ung i STHLM på facebook

Följ oss också på facebook

avatar (1)

Ung i STHLM, ett filmprojekt för elever på gymnasiet

Ung i STHLM är ett ett språk- och integrationsprojekt som vänder sig till skolor där svenskfödda elever/elever som bott i Sverige en längre tid får möjlighet att lära känna nyanlända elever och vice versa. I projektet arbetar vi med film och andra estetiska uttryckssätt för att elever som kommer med en väska fylld med erfarenheter och kompetens, men som ännu inte behärskar det svenska språket, ska erbjudas olika möjligheter att uttrycka sig.

Men också för att estetiska uttryckssätt gynnar elever som längtar efter ombyte från en texttyngd undervisning. På bilden arbetar elever från Blackebergs gymnasium på sitt bildmanus.

P1000952 beskuren4
Vi erbjuder kulturprojekt på lektionstid med ett strukturerat innehåll som går att göra inom de flesta av klassens ämnen. För att underlätta möten utanför skoltid samarbetar vi med stadens institutioner och stadens fria kulturaktörer och kan ibland erbjuda elever och lärare fria biljetter till kulturevenemang för att stärka sammanhållningen mellan och inom klasserna.  I kommande blogginlägg för Ung i STHLM kommer vi att berätta om våra genomgångar och arbetsuppgifter lektion för lektion för att underlätta för dig som vill arbeta med multimodala tekniker i ditt ämne.

IMG_4969 (004) c
I början av vårterminen 2018 gick vi ut med inbjudan med filmprojekt Ung i STHLM till stadens gymnasieskolor. Blackeberg-, Spånga-, och Östra Reals gymnasium var snabba att anmäla sig. Bilden är ett gruppfoto med deltagande elever från Östra Reals gymnasium.

Elevernas arbetsuppgift

Elevernas uppgift är att göra en kortfilm på tema trygghet, som ska visas på biografen Grand den 28 maj. Eleverna blir uppdelade i blandade grupper från språkintroduktion och nationella program med uppmaningen att fundera på när de känner sig trygga respektive otrygga. Utifrån allas berättelser arbetar gruppen fram ett förslag som, utifrån givna ramar, går att gestalta filmiskt.

Arbetsbladet vad betyder trygghet
De krav vi ställer på filmen är:

  • Filmen ska väcka en känsla hos betraktaren och beröra på något sätt.
  • Filmen börjar med en titel och avslutas med en mening som förtydligar budskapet.
  • Filmen ska bli mellan 1-3 minuter lång.
  • Filmen ska vara dialoglös alternativt ha en voice over som berättar.
  • Filmen ska innehålla flera bildutsnitt, kameravinklar och kamerarörelser.

bildmanus panorering_tilt

Tips på inspirationsfilm

För att inspirera eleverna och visa hur de kan tänka när de gör film utan dialog, visar vi några exempel på filmer under kursens gång, bland annat denna film på tema ickevåld:

Ung i STHLM, ett språkprojekt som inte tillåter språk?

Anledningen till att vi har valt bort dialog i filmen, är dels att det ställer stora krav på agerande som de flesta elever inte besitter. Men framför allt för att Ung i Sthlm är mån om att alla ska kunna bidra utifrån sina förutsättningar. När vi tänker och arbetar med bilden som språk, missgynnas inte elever som ännu inte är så förtrogna med det svenska språket. Vi vill också utveckla elevernas förtrogenhet i filmteknik och filmspråk samt utveckla deras förmåga att uttrycka åsikter och kunskaper med multimodal teknik. Filmen kan vara ett viktigt redskap och ett forum för att göra sin röst hörd och kunna påverka. Relevanta filmtermer och ord förknippade med vårt tema översatte vi i förväg till de språk som talas i grupperna: uzbekiska, arabiska, dari, rumänska, serbiska, somaliska, sorani, tigrinja och amharigna.

olika språk ram
Men varför kallar vi Ung i STHLM för ett språkprojekt när det inte bygger på tal?
Det gör vi för att vi är övertygade om att eleverna måste prata med och lyssna på varandra för att det skall bli en film. Vi har lagt in vad kan tyckas många lektioner, just för att eleverna ska få en chans att lära känna varandra. Lärare som deltar med sina elever i Ung i STHLM har berättat att elever från de olika programmen nu kan varandras namn och hejar på varandra i korridoren samt byter kontaktuppgifter via sociala medier. De arbetsuppgifter vi låter eleverna göra hänger inte så mycket på svenska språket som viljan att berätta och gestalta. Att skapa film tillsammans med andra är också att få tillfälle att bygga upp ett ämnesspråk kring bildanalys och filmiskt berättande, vilket är nog så väsentligt i en alltmer bildcentrerad massmedievärld. På bilden ser vi några elever från Spånga gymnasium samtala kring deras film tillsammans med filmpedagog.

P1010881 633

Filmprojektets upplägg 

Projektet är upplagt på tolv träffar och passar bra att arbeta med i svenska, samhällskunskap och eventuellt bild/media. Föreläsningar varvas med workshops och handledning — handledning både på plats och i digitala kanaler.

P1010473
De flesta lektioner i filmskapande ansvarar Mediotekets filmpedagog, Elin Jönsson för. I upplägget finns också några lektioner som lärarna på skolan håller i själva med hjälp av en detaljerad planering och powerpoints från vår filmpedagog. Utöver det får varje skola två pass med Mediotekets dramapedagog, Alexandra Ljungkvist Sjölin.

IMG_4943 (002)

Schemalagda pass

Skärmavbild 2018-05-22 kl. 12.25.52

Vår premiärbiograf

Den 28 maj var det final för filmprojektet Ung i Sthlm på biografen Grand. I blogginlägget hittar du mingelbilder från en härlig avslutning.

csm_Grand_c0524b3c88

Att delta i filmprojektet är utan kostnad för skolan. Medioteket genomför Ung i STHLM på uppdrag av grund- och gymnasieavdelningen. Filmning och redigering sker med iPads. Har inte skolan iPads att låna ut till eleverna får deltagande grupper låna iPads från Medioteket. Det är bra om deltagande lärare har skolledningens fulla stöd och att de får hjälp med schemaläggning, eftersom projektet bygger på att klasserna har gemensam tid för projektet. Projektet behöver också vid vissa pass få tillgång till större rum som har utrymme för två klasser.

Praktiska förutsättningar för att genomföra projektet

Projektet behöver också vid vissa pass få tillgång till större rum som har utrymme för två klasser.Vi har hitintills inte stött på några problem som inte gått att lösa.  När vi har dramalektioner krävs fri golvyta. På Blackebergs  gymnasium valde vi att ha samarbetsövningarna uppe på scenen i aulan. Det gick bra, men för säkerhets skull hade vi utposterat några trygga lärare framför scenen utifall någon elev skulle förivra sig utanför kanten.

Kommande inlägg för Ung i STHLM

Följ oss också på facebook

avatar (1)

Till höstterminen breddar vi Ung i STHLM med ett scenprojekt

Vi har möjlighet att bjuda in tio kommunala gymnasier och högstadieskolor till höstens scenprojekt Ung i STHLM. Är du intresserad kontakta Elisabeth Söder, elisabeth.soder@stockholm.se. Det projektet sker i samarbete med Rädda Barnen som finansierar: final på Intiman den 26 november, inspirationstillställningar, workshops för elever och mellanmål när klasserna samarbetar.

Rädda barnen2