Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Kalle Haglund

Att delta i Ung i Sthlm – våra erfarenheter och lärdomar, andra inlägget

Att arbeta med språk- inkludering- och kulturprojektet Ung i STHLM på gymnasiet. Det andra av två inlägg av lärarna Marianne Lindblad och Anna Bergqvist från Blackebergs gymnasium. Det första inlägget finns här  IMG_6655förminskad  

Arbeta i ett kultur- och språkprojekt i svenska som andraspråk – SPRI

IMG_0678 förminskad och beskuren Vi hade tre lektionstillfällen i veckan för projektet. Vid veckans första lektion fokuserade jag i huvudsak på att förbereda eleverna inför lektion nummer två då de träffade teaterläraren Alexandra Ljungkvist Sjölin  eller kulturaktören i sina grupper. Ord och begrepp samt multimodala uttrycksformer var i fokus. Förförståelsen skapade trygghet och gav eleverna en större chans att delta i övningar och arbetsmoment.

IMG_0328ändrat

Vid den gemensamma lektionen mitt i veckan släppte jag eleverna, som i sina grupper fick följa upplägget från Ung i STHLM. Min roll var då att dokumentera gruppernas arbete. Inför den tredje lektionen hade jag då bilder från veckans lektion och frågeställningar till eleverna att besvara i sina loggböcker. IMG_6043 Bilderna användes också som stöd för deras egna texter (återberättande och förklarande texter). För mig var det inga svårigheter att koppla projektet till kursinnehållet, eftersom projektet i sig är språkutvecklande, utan fokus fick ligga på HUR jag gjorde det. När eleverna avrundar dagens lektion ger jag SPRI-eleverna loggbok med bilder från lektionen. De skriver ner sina tankar och svarar på frågor. Dessa arbetar vi med vid lektionstillfälle tre. Jag uppmanar dem att skriva på modersmål så väl som på svenska!

IMG_0300ÄNDRAD Jag upplever att eleverna har varit positiva till vårt arbetssätt och att både det formella skolspråket och det informella språket har utvecklats. Utöver en språklig utveckling har många elever i utvärderingen uppgett att de stärkt sitt självförtroende av att arbeta med programelever. Ökad trivsel i skolan och en känsla av stolthet för att de fått nya skolkamrater. Ett lyckat integrationsprojekt helt enkelt! IMG_6138ändrat

Marianne Lindblad, lärare svenska som andraspråk. Blackebergs gymnasium  Svenska 2 – Samhällsprogrammet


Arbeta i ett kultur- och språkprojekt i svenska 2 på nationellt program på gymnasiet

Jag valde medvetet en klass i svenska 2, då det är den svenskkurs som är friare och inte begränsas av något nationellt prov. Svenska 2 är också en bra kurs att arbeta i projektform i, då det centrala innehållet fokuserar på skönlitteratur, på muntlig och skriftlig framställning och på språkförhållanden i Norden. Allt detta går så klart att koppla till deltagandet i Ung i Sthlm, men jag lade mycket tid på att hela tiden tydliggöra denna koppling för eleverna. Varför deltar vi i projektet? Hur får ni visa era kunskaper? Hur kommer ni att bedömas? Vad kommer ni inte att bedömas på?

Anna har i ett tidigare inlägg skrivit om bedömning och multimodala arbeten. Jag är övertygad om att jag inte kan överskatta betydelsen av att tydliggöra detta för eleverna. Anna har i ett tidigare blogginlägg skrivit om bedömning och multimodala arbeten. Viktigt är förstås också att tydliggöra för sig själv syftet med deltagandet och kopplingen till projektet.
IMG_6030

Kulturbesök

Under projektets gång gick vi på teater. Vi såg Syskonen i Mantua på Drottningholms slottsteater och vi såg Julius Caesar på Orionteatern.

9e08eeaed02d25d12d1a53f7e137137f
Eleverna fick skriva reflekterande, individuella texter efter båda besöken, så att jag hade skriftligt bedömningsunderlag på flera kunskapskrav. Det gjorde också att projektet kanske kändes mer konkret och handfast för mina elever. Vidare arbetade vi med kreativt skrivande under handledning av Kalle Haglund från Unga Dramaten – också en värdefull erfarenhet för mina elever och synnerligen lätt att se värdet av i svenska 2.

IMG_0554anslagstavla

Ytterligare en viktig aspekt för min kurs blev användandet av Ung i STHLM film, filmmediet och den dramaturgiska kurvan. Det multimodala och digitala är ju viktigt i alla gymnasieskolans kurser och svenska 2 är ju inget undantag. IMG_5314 Blackan 633
Sammanfattningsvis vill jag säga att det verkligen inte är svårt att få in ett multimodalt projekt som Ung i Sthlm i svenskundervisningen, men att det är mycket viktigt att för sig själv och inför elever tydliggöra syftet med deltagandet, samt hur det ska genomföras och bedömas. Jag gjorde detta både initialt och fortlöpande, såväl skriftligt som muntligt. Anna Bergqvist från Blackebergs gymnasium.

Ung i STHLM avslutar med några bilder från Intiman där  projektet avslutades med att eleverna gestaltade temat kontakt. Här en bild från foajén där vi som vanligt hade dukat upp med mellanmål. IMG_6722

Tack till våra samarbetspartners

Att vi hade möjlighet att erbjuda deltagande klasser mellanmål, besök av kulturaktörer och att få spela på Intiman beror på att vi fick ett generöst bidrag från Rädda barnen.

Unga Dramaten med bland skådespelaren och författaren Kalle Haglund deltog i planering av momentet kreativt skrivande och var med på vår inspirationskväll för deltagande lärare på Teater Påfågeln. Och det viktigaste av allt, Kalle höll i workshops i kreativt skrivande för eleverna.

insp1 - Kopia

Unga Dramaten såg också till att vi fick material från Kalles klassrumsbesök översatt till engelska. Vi från projektet och lärare hade stor hjälp av Anna Bergs modell för kultursamtal som vi fick presenterat på en träff som Unga Dramaten anordnade.
Drottningholms slottsteater erbjöd föreläsning, visning och föreställningen Syskonen i Mantua.

IMG_6021
Lena Stefenson från Stockholms Dramatiska Högskola, mimprogrammet bidrog med texten Om att skapa scener utan ord och var med på vår inspirationskväll för deltagande lärare.
inspi2

Intiman tog frikostigt emot elever och lärare på studiebesök inför finalen och gav oss professionellt stöd i all form av ljus- och ljudteknik till specifika önskemål som rök.

IMG_6725

Stort tack till er och alla modiga lärare och elever som var med i pionjärprojektet  Ung i STHLM hösterminen 2018.

avatar (1)

Att delta i Ung i Sthlm – våra erfarenheter och lärdomar. Det första av två inlägg

Vårterminen 2018 arbetade vi, Marianne Lindblad och Anna Bergqvist, inom ramen för det första Ung i Sthlm i ett filmprojekt med en SPRI-klass och en samhällstvåa. Då arbetet föll synnerligen väl ut valde vi att, när möjligheten gavs, delta även under nästföljande termin. Då hade förutsättningarna för projektet ändrats och istället för att enbart arbeta med film fick vi denna gång utmana oss och eleverna ännu mer, då Ung i Sthlm presenterade ett scenkonstprojekt.

IMG_06563GGR50

Även denna gång deltog vi med en klass på samhällsprogrammet – i kursen svenska 2 – och en spri-klass som läser svenska som andraspråk år 7-9. Sammanlagt deltog denna termin 48 elever i projektet. Här träffas de två klasserna för första gången och teaterläraren Alexandra Ljungkvist Sjölin berättar om höstens tema, kontakt.

IMG_6028 (003)beskuren

Projektet i korthet

Årets Ung i Sthlm uppfattar vi som ett lite friare, mer konstnärligt projekt jämfört med det föregående filmprojektet. Från början visste vi att projektet skulle löpa över tiden september- slutet av november och mynna ut i en redovisning på teater Intiman på Odenplan i Stockholm. Under den tiden skulle eleverna arbeta med olika konstnärliga uttryck, delta i kulturella upplevelser. Vissa av arbetstillfällena var ledda av oss lärare, medan andra skulle ledas av Alexandra, Mediotekets teaterlärare samt två workshops med vald kulturaktör.

pl-kalle-haglund-181010

Ung i STHLM presenterade olika kulturaktörer och vi valde att arbeta med kreativt skrivande för scen med Kalle Haglund från Unga Dramaten (läs mer i blogginlägg om Kalles upplägg för kreativt skrivande.) Vad gäller redovisningen på Intiman visste vi inte så mycket från början. Vi visste att eleverna skulle arbeta i mindre grupper, blandade mellan klasserna, att alla modersmål skulle talas på scenen i någon form av multimodalt uttryck. I övrigt var, som vi uppfattade det, själva presentationen tämligen fri och kunde snarast ses som en del av en process som vi tillsammans formade under projektets gång.

Beskuren marianneIMG_0525

Hur tänkte vi inför projektet?

Vi använde våra erfarenheter från förra projektet och valde att redan från början involvera skolledning och schemaläggare i vårt arbete. Förutsättningar för gemensamma, från början fastställda schemapositioner är viktiga för att ett projekt ska flyta på bra, anser vi. Därför inledde vi hela terminens arbete med att sitta tillsammans med schemaläggare, rektor och representanter från Ung i STHLM och lägga upp hela terminens arbete. Utöver att lösa rent schematekniska frågor (lektionstid, salar, teaterbesök etc.) så ger detta bra förutsättningar för ett lyckat projekt på andra sätt. Främst anser vi att kunna visa en fastställd tidsplan på detaljerad nivå ger en bra tyngd och legitimitet för projektet när det ska presenteras för eleverna. Vi kopplade även enskilda lektionstillfällen till kunskapskrav och centralt innehåll i kurserna.

IMG_6042FÖRMINSKAD

Viktigt var för oss att ta tillvara våra erfarenheter och kunskaper från förra terminen och att använda dessa på nytt. Vi lät alltså film bli en central del även detta år, både i redovisningen på Intiman och i lektionsarbetet under projektets gång.

IMG_5299 blackan

 

Tre syften med vårt deltagande

För oss hade årets deltagande i Ung i Sthlm tre huvudsakliga syften: integration, kultur och multimodala uttryck i undervisningen. Alla dessa delar var viktiga, men vi bestämde oss från början för att integration ändå var huvudsyftet och att de andra två dels fick komma på köpet, dels syftade till att göra eleverna ”jämlika”. Att stå på en scen och arbeta med nya uttrycksformer är lika utmanande för elever på nationellt program som det är för elever på språkintroduktion. Genom att eleverna möts i för alla nya och utmanande situationer så ökar möjligheterna för samarbete på lika och jämställda villkor, tänker vi.

Därför valde vi också att låta de kulturella upplevelser som eleverna fick, vara nya och utmanande. Till exempel gick de på Drottningholmsteatern och såg barockoperan Syskonen i Mantua. En sådan upplevelse är ny och utmanande för de flesta elever!

1467016671911

Mycket viktigt för oss var att arbeta genomtänkt med gruppindelningen. Vi lade mycket tid och tankeverksamhet på denna. Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid gruppindelning är, utöver språklig nivå, individuella behov: socialt och språkligt. I de fall vi ansåg att det behövdes hade vi också individuella samtal med eleverna om gruppindelningen och projektet i stort. Trots alla dessa noggranna förberedelser var vi överens om att grupperna vid behov kunde komma att justeras.

IMG_6215förminskad

Hur tänker vi efter årets projekt?

Vi är oerhört stolta över våra elever och vårt deltagande i Ung i Sthlm i år. Det är så klart oerhört utmanande för elever att stå på en teaterscen, inför publik, och presentera ett projektarbete på ett för dem så nytt och oprövat sätt! Vi valde att låta eleverna använda det de skrivit tillsammans med kulturaktör Kalle Haglund och resultatet blev ett slags dadaistiska multimodala scenframställningar på temat kontakt på Intiman.

inbjudan scenprojektRäddaBarnen

I filmavsnittet ser ni en sekvens från Intiman med elever från Gärdesskolan och Blackebergs gymnasium.

Stoltast är vi dock över hur väl huvudsyftet uppfylldes. Det här blev verkligen ett inkluderingsprojekt som verkade inkluderande på riktigt. Viktigare än själva slutpresentationen, som ju mest är att se som en morot för arbetet, är det arbete som skedde under projekttiden. Det är där själva integrationen sker och det är också därför det är viktigt att lärarna lägger sin tankekraft på planeringen av själva projektet, snarare än att fokusera på presentationen.

Viktigt att bära med sig som lärare när man arbetar med ett integrationsprojekt, tycker vi är att se varje lektionstillfälle som ett möte där det sociala får stå i fokus. Vi fokuserade därför på grupprocesserna, på glädjen och spontaniteten – det skulle vara kul för eleverna! – i olika uttrycksformer. Ett stående inslag var t ex gemensamma fika som eleverna fick välja.

IMG_6293

Ung i Sthlm är ett mycket generöst projekt för lärare att delta i. Det borde vara lätt att lockas av att man får ett färdigt projektupplägg, samarbete med externa kulturinstitutioner och teaterlärare. Det man däremot måste vara medveten om är att arbetsinsatsen också är mycket stor, om man vill att projektet ska bli lyckat. Det går inte att luta sig tillbaka som lärare i Ung i STHLM – tvärtom kräver projektet ett mycket aktivt deltagande av lärarna, både inför, under och efter varje tillfälle. Är man beredd att lägga det arbetet blir också vinsten så mycket större! Vår erfarenhet är också att det är roligt och bra att som lärare tvingas arbeta på nya, ovana sätt. Vi har fått bra fortbildning på köpet!

Vi tror att det är mycket viktigt att förankra deltagandet hos eleverna. Vi var noga med att tydliggöra syftet med projektet fortlöpande under arbetets gång. Hur vi tänkte i våra respektive kurser skriver vi om i nästa blogginlägg.

Marianne Lindblad, lärare svenska som andraspråk. Blackebergs gymnasium
Anna Bergqvist, lärare i svenska. Blackebergs gymnasium

Det andra inlägget kan ni läsa här

Anna Marianne beskuren2

Kreativt skrivande – en workshop på Blackebergs gymnasium

IMG_0546 besk komp”Blackebergs gymnasium är en av de skolor som under hösten deltar i Ung i STHLM:s scenprojekt. Skolorna som deltar har möjlighet att inom projektets ramar bjuda in en kulturaktör.

Blackeberg valde att låta artisten Kalle Haglund hålla en workshop i kreativt skrivande. Kalle är knuten till Unga Dramaten och där presenteras han som ”en sällsam hybrid av humor, teater, musik och poetiskt berättande”.  Målet med Kalles workshop är att inspirera till att komma igång med eget skrivande.


Workshopens upplägg

Under en dubbellektion varvade Kalle egna inspirationstexter — som han framställde muntligt — med korta skrivövningar till eleverna. Eleverna satt i de grupper som de arbetar i under projektet och består av elever från samhällsprogrammet årskurs 1 och språkintroduktionsklassen.

Övningarna följde en röd tråd och byggde på varandra, på ett fritt sätt. Till exempel: En av detaljerna i den första skrivövningen ”Förlåt att jag är sen” var att det på något vis skulle ingå ett djur. I den tredje skrivövningen återkom djuret, men nu i dialogform och koppling fanns även till skrivövning två som handlade om innersta önskningar.

IMG_0497 - komp

Eleverna skrev övningarna individuellt och hade 4 eller 8 minuter på sig. Sedan berättade de för varandra i sina grupper vad de hade skrivit. Det vill säga OM de ville. Kalle var tydlig med att ibland kunde vi tycka att texten var privat. Och i de här skrivövningarna var det viktigare att känna sig fri i sitt skrivande än att dela med sig. Men för det mesta märkte vi som var där att det verkade gå bra att kombinera.

IMG_0504 komp

Hur kan vi arbeta vidare efter workshopen?

Så här berättar Kalle: Nu har du skrivit fyra texter. Om du slår ihop dem tänker jag att du får en berättelse. Den kan du arbeta vidare med på flera sätt. Ett tips är att du utifrån dina texter skriver ett brev. Tänk dig att mottagaren är någon du tycker om, till exempel en mormor eller en bror.

Efter det kan du fundera några varv till. Kanske vill du lyfta ut något särskilt och spinna vidare på det? Kanske är du särskilt nöjd med en formulering? Kanske vill du skriva en dikt?

Hur kan vi koppla texterna till scenframställningen?

Ung i STHLM:s scenprojekt avslutas med att de deltagande grupperna visar en gestaltning på Intiman den 26 december. Gestaltningen ska vara 1-5 minuter lång och bygga på det gemensamma temat kontakt. Hur kan vi koppla våra texter till detta arbete?

Kalle säger att ofta kan vi välja ut något mindre och arbeta vidare med det. Han själv till exempel känner sig nöjd med formuleringen Jag som trodde att kärleken var evig, men den tog slut i eftermiddags.

ballong beskuren 300På scenen skulle det kunna bli så här visar Kalle: Kanske kommer jag in så här på scenen, med en ballong i handen. Jag ser lite ledsen ut och säger ynkligt:
Jag som trodde att kärleken var evig, men den tog slut i eftermiddags…

Kanske kommer det då in en annan person på scenen med en stor nål, sticker hål på ballongen och vrålar ilsket:
Men det var ju DU som gjorde slut!

Och så avslutas workshopen, med mycket skratt i klassrummet!

(Bilden ovan är Kalle Haglunds och beskuren.)


Så här tyckte eleverna

”Jag har bara träffat klassen en kort stund idag , men de var helt tagna av Kalle. De tyckte att han var ascool och skön och ville gärna gå och se hans föreställning på Dramaten” Anna Bergqvist, lärare i svenska på Blackebergs gymnasium

”I språkintroduktionsklasserna arbetar vi med att skriva en novell utifrån Kalles workshop. Vi har precis kommit igång med detta. Eleverna upplevde att det var utmanande och roligt. De var imponerande över hur Kalle memorerat texterna och tyckte att han var snäll och duktig.” Marianne Lindblad, lärare på Spri, Blackebergs gymnasium

För Ung i STHLM
Annika Lagerkvist


Medioteket genomför Ung i STHLM på uppdrag av grund- och gymnasieavdelningen, Kristina Ansaldo och Cecilia Rosengren. 

Ung i STHLM genomförs under hösten i samarbete med Rädda Barnen. 

avatar (1)

Rädda barnen2