Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Tema trygghet

Varför valde vi tema trygghet i filmprojektet?

Vi funderade länge på om vi skulle ha ett tema för filmprojektet och i så fall, vilket tema? Eftersom Ung i STHLM är ett samarbetsprojekt mellan elever från språkintroduktion och nationella program var vi måna om att det skulle vara ett tema som eleverna kan relatera till och vilja eftersträva. Ett tema som förenar snarare än visar på olikheter.

Brist på trygghet hos unga har visat sig vara ett av de största problemen som har kommit fram i undersökningar och enkäter bland unga. Det är också ett begrepp som betonas starkt i Stockholms stads skolprogram. Som skolborgarrådet Olle Burell skrev på facebook efter att varit på Ung i STHLM:s filmpremiär med trygghetstema:

”Kultur skapar kontakt. Kontakt skapar trygghet. Trygghet är grunden för en hälsosam kunskapsskola för alla. Och kunskap är en förutsättning för delaktighet och demokrati, fred och frihet. Våra ungdomar går före!”

skolkorridor-jpg

”Var tionde elev i årskurs 9 känner sig otrygg. Det motsvarar tre elever i en klass om 30. Andelen elever som inte känner sig trygga är fortsatt störst i årskurs 9. Resultaten har varit likartade sedan Skolenkäten inleddes år 2010.” Källa Skolinspektionen.
”Unga kvinnor är en av de grupper som känner störst otrygghet i samhället. Bland annat handlar det om rädslan för överfall och sexuella trakasserier.” Källa SVT nyheter.
I elevernas filmer fanns det några miljöer från skolan som återkom: sitta ensam i skolmatsalen, klassrummet, uppehållsrummet och gå förbi grupper i en korridor.

Varför ett gemensamt tema?

Några elever tyckte säkert att det hade varit roligare att välja ett eget tema, men vi valde  att ha ett gemensamt av fyra anledningar:

  • Med ett tema är det lättare för lärare att förbereda temat på ordinarie lektioner och hitta ingångar i det egna ämnet för att underlätta bedömningen av filmprojektet.
  • Med ett tema underlättar det för lärarna som undervisar i språkintroduktion. De kan förbereda eleverna på ämnet och prata om svåra ord. Alla lärare fick en text där vi gav olika förslag att samtala om trygghet (se längre ner i inlägget). Den texten finns också översatt till deltagande elevers modersmål: arabiska, dari, somaliska, sorani, tigrinja, serbiska, rumänska, uzbekiska och amharigna. 
  • Med ett i förväg bestämt tema och tydliga ramar för filmen – som att den ska vara högst tre minuter lång, utan dialog, inledas med en titel och avslutas med en mening som förtydligar budskapet – blir uppgiften mer överblickbar och tryggare för många elever. Tid som i stället kan läggas på uppgiften.
  • Med sikte på den gemensamma premiärvisningen på Grand, tror vi att det kan vara särskilt intressant och lärorikt för eleverna att se hur andra elever har tolkat och arbetat med filmspråket utifrån samma tema. 

Ordmoln för att samtala om trygghet

ordmoln


Vad är trygghet för dig? Vad skulle du själv svara på frågan?

Nedan kan du läsa några svar som Göteborgs trygghetsfrämjande och brottsförebyggande råd fick när de ställde frågan Vad är trygghet för dig? till ett antal olika människor i Göteborg som en del av deras utvecklingsarbete ”Tryggare och Mänskligare Göteborg” som bedrevs under åren 2001-2011.

Trygghet är att få välja, att leva ett eget liv. Att kunna vara den jag är. Trygghet är att alla är lika värda. Att man är fri, då är man trygg. Att ha ett hem. Att ha hälsa. Att kunna påverka. Trygghet är att ha en förståelse för min omgivning. Trygghet är att bli sedd.

Förslag på upplägg av trygghetstema i klassen inför filmskapandet

Unga skall känna sig trygga och respekterade i klassrummet, skolan och staden. Med respekterade menar vi att alla skall kunna ta plats i skolan och i det offentliga rummet. En viktig känsla för trygghet är att ingen ska vara utsatt på grund av kön, religion, kultur, socioekonomisk bakgrund, klass, sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Börja med att fundera själv:
Vad betyder trygghet för just dig?

Fundera tillsammans i gruppen:
På vilket sätt är era tankar lika? På vilket sätt är era tankar olika?
Fundera tillsammans på frågorna nedan och anteckna stödord på valfritt språk.
Vad finns det för trygga platser?
Vad finns det för otrygga platser?
Vad finns det för trygga situationer?
Vad finns det för otrygga situationer?
Hur beter sig en person som skapar trygghet?
Hur beter sig en person som skapar otrygghet?
Hur kan du själv skapa trygghet/otrygghet?

Börja arbeta på filmmanus
Nu har ni diskuterat tillsammans i gruppen. Försök att enas om en otrygg situation som ni kan bygga ert manus utifrån.
Alternativt: Starta med en trygg situation som vänds och blir otrygg. Identifiera situationen:

En plats: Vilken plats ska det utspela sig på? Är det på skolan? Skolgården? Hemma? I en park? På gatan?

En situation: Vad handlar otryggheten om? Opålitlig människa/vän? Osäkerhet hos personen själv? Förstår inte situationen/missförstånd? Hotfull grupp människor? Maktutövande från någon (en kompis/partner/lärare/myndighetsperson?)

Hur börjar det? Vem befinner sig där? Vilka andra människor är där? Hur beter de sig: kroppsspråk, blickar och ansiktsuttryck

Hur kan den här situationen vända? Hur bryts otryggheten?
Alternativt: hur förändras plötsligt tryggheten till otrygghet?

Skissa er idé med enkla bilder och stödord!

Kommande inlägg på Ung i STHLM

Följ Ung i STHLM på facebook

Följ oss också på facebook

avatar (1)