Hur startar vi?

Hur jobbar skolornas EHTn idag? Jobbar man främst förebyggande och hälsofrämjande i enlighet med gällande styrdokument? Detta var frågor Uppdrag EHT ställde sig inledningsvis.

Att starta med en kartläggning av EHTs arbete på deltagande skolor blev utgångspunkten. Under hösttermin 2014 (HT-14) utfördes en kartläggning av de sju skolor som deltar i uppdrag EHT.

Kartläggningen bestod av två delar, en intervju med varje skolas elevhälsoteam och en inlämningsuppgift som utfördes individuellt av varje enskild medlem av skolornas EHT.

Intervjun utfördes med varje EHT på respektive skola. Den avsatta tiden var två timmar, vilket behövdes och nyttjades vid alla intervjuer. Intervjun hölls av arbetsgruppen för Uppdrag EHT.

Följande frågeställningar diskuterades:

En presentation av hur organisationen av skolans EHT ser ut.

En presentation av EHTs nuvarande arbete.

Diskussion kring följande citat tagna ur gällande styrdokument,

–          Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande

–          Skapa lärmiljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

–          Skapa generella pedagogiska anpassningar

–          Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter

–          Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

Intervjun avslutades med en självskattning på skala 1-5, hur mycket jobbar skolans EHT förebyggande och hälsofrämjande. Skattningen gjordes först individuellt, därefter följde en gruppdiskussion och en gemensam överenskommelse om en gemensam skattning.

Varje frågeställning presenterades muntligt och i skrift. Därefter släpptes ordet fritt och varje deltagare i skolans EHT berättade turvis om sina tankar och reflektioner kring frågeställningen. Varje frågeställning avslutades med att EHT förde en gemensam dialog kring frågeställningen.

Inlämningsuppgiftens utformning. Varje profession i EHT beskrev och sorterade in sina arbetsuppgifter i en tabell. Utgående från hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på tre olika nivåer, organisation, grupp och individ. Exempelvis Vilka arbetsuppgifter gör skolsyster som är förebyggande och på vilka nivåer?

Blev du nyfiken på resultatet? Det kommer i nästa inlägg!

 

 

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckla elevhälsan

I juni 2013 togs ett beslut om att till hösten 2013 starta Uppdrag EHT. Ett uppdrag med syfte att stötta skolans elevhälsa att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, enligt skollagen. På varje skola ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt tillgång till specialpedagogisk kompetens. Dessa professioner tillsammans utgör skolans elevhälsoteam (EHT).

Uppdrag EHT startade HT-13 med sju deltagande skolor utvalada av grund- respektive gymnasiechefer. Fyra grundskolor och tre gymnasieskolor. En arbetsgrupp leder arbetet.

Stockholm är en stor kommun med stora variationer av behov i våra skolor. Vilket innebar att utgångspunkten för uppdrag EHT inte var att hitta en modell för hur EHT ska jobba hälsofrämjande och förebyggande. Utan målet var att hitta några viktiga aspekter att lyfta för att en skolas EHT skall få förutsättningar att främst jobba hälsofrämjande och förebyggande.

Arbetsgruppen för Uppdrag EHT har tillsammans med skolornas EHT arbetat i processteam genom att kartlägga, analysera, driva, utmana, inspirera och ta fram verksamhetsförankrade beslut och förslag. Utgångspunkten har varit ett gemensamt lärande. Det finns inte någon färdig modell att implementera. Vi har prövat oss fram tillsammans och haft ett lösningsfokuserat förhållningssätt. EHT-skolorna har olika förutsättningar och arbetsgruppen möter varje skola i den situation den befinner sig.

Här på bloggen kommer du att kunna följa arbetet i Uppdrag EHT.