Dags att söka VFU-handledarutbildning!

Mer information finns på vår hemsida :

http://www.pedagogstockholm.se/vfu/for-dig-som-ar-vfuhandledare/

Ökad konkurrens om platserna till lärarutbildningarna i höst

Uppfattningen att det är lätt att komma in på en lärarutbildning är en sanning med modifikation. Det visar det ökade antalet reserver till grund- och förskollärarprogrammen vid Stockholms universitet. Läs mer »

Läs också Prorektor Hans Adolfssons krönika om lärares långsiktiga kompetensutveckling längst ner på nyhetsbrevet

Maria Sturén

Särskild uppföljning av VFU – nytt uppdrag från regeringen

Universitetskanslersämbetet har fått i uppdrag att följa upp  hur lärosätenas
utformning och genomförande av VFU fungerar och identifiera förbättringsområden.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2015

Läs mer här http://www.regeringen.se/sb/d/18298/a/239244

Karin H

Nytorget och Råcksta – Stockholms övningsförskolor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Rodriguez och Anna Wolkert, Råcksta förskolor, Hässelby–Vällingby

Ragnhild Haglund och Ann Svensson
Nytorgets förskolor, Södermalm.

 

 

 

 

 

På VFU-mötet för stadsdelsförvaltningarnas VFU-kontaktpersoner berättade projektledarna om sin verksamhet.

De lyfte flera framgångsfaktorer, här är ett axplock:

 • Samtlig personal har fått Introduktion i VFU-bedömning, förskollärare, barnskötare och kökspersonal  vilket tydliggör det gemensamma uppdraget.
 • Flera studenter får sin placering på samma förskola, och blir då en tillgång för varandra och för verksamheten.
 • Studenterna uttrycker att de känt sig välkomna och välinformerade och att handledarna varit väl insatta i kursplaner.
 • Mycket tid har lagts ner för planering av handledningssamtal, seminarier och gruppreflektion.

Karin H och Anna

 

Framgångsfaktorer diskuterades på Clarion

Tema för VFU-ansvarigmötets paneldiskussion var framgångsfaktorer och
frågor man brottas med när skolan tar emot många studenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Panelen bestod av: Tobias Svensson Sturebyskolan, Lena Berg Skarpnäcksskolan, Agnetha Winberg Åsö grund och Ingrid Haus Ross-Tensta.

 • Viktigt att studenterna får ett varmt
  välkomnande,  full respekt och tydlighet
 • Alla handledare får Introduktion i VFU-bedömning
  och handledarutbildning.
 • Ju bättre handlingsplan med tydliga rutiner
  desto snabbare kommer vi till spännande utbildningsfrågor och gemensamma diskussioner vilket gör att handledarna inte står ensamma i sitt uppdrag
 • Korridorerna är fyllda med unga människor som
  ställer frågor om läraryrket.
 • Under perioder med trepartssamtal fylls skolan
  med lärare från högskolan, mycket inspiration och input!
 • En framtida fråga – Hur ska vi organisera när
  många studenter ska göra sin VFU 3 i 10 veckor?

/ Karin Johansson, Maria Sturén

 

Studiebesök från Malmö

Den 20 och 21 mars välkomnades en delegation bestående av 15
personer från Malmös förskole-grund och gymnasieförvaltning. Syftet med besöket
var att ta del av det 5-åriga projekt som Stockholms universitet och Stockholms
stad bedriver runt övningsskolor. Gästerna gjorde studiebesök i valfri skolform
och fick ta del av erfarenheter från projektarbetet på Nytorget och Råcksta förskoleenheter, grundskolorna Bäckahagen och Knutby samt Ross Tensta gymnasium.

Vid besöken fick man träffa skolledare, projektledare, särskilt
utvalda VFU-lärare från SU, VFU-ansvariga, VFU-handledare och lärarstudenter och
fick ta del av respektive verksamhets organisation och utvecklingsarbete runt
VFU. Här lyftes framgångsfaktorer och svårigheter fram och man diskuterade hur deltagandet i projektet inverkat på förskolan/skolans arbete.

Några framgångsfaktorer som lyftes var den gemensamma handledarutbildningen
som genomförts ute i respektive enhet och att detta lett till att höja nivån på
de pedagogiska diskussionerna i verksamheten. Genom projektet har man fått utökade
möjligheter att avsätta tid och resurser vilket gjort att uppdraget har
tydliggjorts. Att ha många studenter placerade och därmed ha kontinuitet i
VFU-arbetet ansågs också som mycket positivt. Det nära samarbetet med SU har
varit viktigt faktor.

Förutom studiebesöken inbjöds deltagarna till möte med
enhetschefen och VFU-samordnarna på FoU-enheten för att diskutera Stockholms
stads övergripande arbete med utvecklingen av VFU och tankar inför den kommande
nationella satsningen på övningsskolor. Dagarna avslutades med besök på
Stockholms universitet där projektledaren Cecilia Netje informerade om
övningsskoleprojektet ur lärosätets perspektiv.

Anna Westanskog

Dags att söka VFU-handledarutbildning!

Stockholms universitet, Södertörns högskola och fackhögskolorna erbjuder

VFU-handledarutbildning hösten 2014, ansökan senast 15 april.

Nytt för hösten är att även slöjdlärare har möjlighet att söka.

Mer information finns på www.pedagogstockholm/vfu

/Karin H

Läraren i fokus: ”Tror på lärarnas förmåga”

Hej,

Läs Jenny Strömstedt , expressen

http://www.expressen.se/nyheter/lararen-i-fokus-tror-pa-lararnas-formaga/?print=true

Hälsn. Maria

Erfarenheter från övningsskolor och övningsförskolor

I det övningsskoleprojekt som SU driver i samarbete med
Stockholms stad deltar 6 skolor och 2 förskoleenheter. Projektet utvärderas
kontinuerligt. För lägesrapport 2 läs mera här Lägesrapport II (140303)1 (3)

I rapporten framgår bland annat värdet av

– att många handledare i samma förskola/skola går
handledarutbildningen tillsammans

– att placera ett flertal studenter på samma enhet

– att studenterna får en bra introduktion

Regeringen tillsätter 40 miljoner per år för att utöka försöksverksamheten med övningsskolor. De lärosäten som är intresserade kan nu ansöka till UHR.

Mer information finns här

/Karin H

 

 

 

Lärarstudenter berättar om VFU

Se filmen där tre lärarstudenter berättar om sina erfarenheter från VFU

Producerad av Malin Berge, Stockholms universitets studentkår

 

Och lyssna gärna på Bob Hansson i Tankar för dagen, Sveriges radio PI

som sändes 13 februari. När den perfekta planen faller…

/Karin H